خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 96-95

ثبت نام

موضوعات : امر به امر، امر به امر - نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، مفاهیم، نواهی

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 95.6.14

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 95-94

ثبت نام

موضوعات : اجتهاد، تقلید، اوامر، تجزی، تعریف علم اصول، تمایز علم اصول با علوم دیگر، مباحث وضع و الفاظ، مشتق، مقدمه واجب، موضوع علم اصول

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 94.6.15

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 94-93

ثبت نام

موضوعات : استصحاب، استصحاب و احکام و شرایط آن، اصاله الصحه، تعارض ادله، تنبیهات اصول عملیه، تنبیهات قاعده لاضرر، قاعده تجاوز، قاعده قرعه، قاعده لاضرر، قاعده ید

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 93.6.19

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 93-92

ثبت نام

موضوعات : احتیاط، اصول عملیه، برائت، تنبیهات اصول عملیه، شبهات موضوعیه و حکمیه و احکام آن، مباحث قطع و ظن، مجاری اصول عملیه

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 92.6.20

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 92-91

ثبت نام

موضوعات : اجتماع امر و نهی، احکام مطلق و مقید، استثناء عقیب جمل متعدد، اقسام عام، الفاظ عموم، امر بعد از امر، امر به امر، امر به آمر با علم به انتفا شرط امر، بحث ضد، بحث نواهی، بدا، تبعیت قضا از اداء، تخصیص عام به وسیله مفهوم، تخصیص قران با خبر واحد، ترتب، تعاریف و الفاظ، تعلق اوامر و نواهی به طبایع افراد، تقسیمات ماهیت ، تمسک به عام پیش از فحص از مخصص، حجیت عام بعد از تخصیص، خطابات شفاهی، دوران بین نسخ و تخصیص، صحت و فساد نهی در معاملات و عبادات، عام، عام و خاص، عبادات مکروهه، عود ضمیر به بعض افراد عام، مخصص مجمل یا اجمال الخاص، مصادیق الفاظ عموم، مفاهیم، مفهوم جملات استثناییه، مفهوم جمله شرطیه، مفهوم غایت، مفهوم لقب و عدد، مفهوم وصف، مقدمات حکمت، مقدمه بحث مفاهیم، مقدمه واجب، نسخ، نسخ در قرآن، نسخ وجوب، نهی در عبادات، نهی در عبادات و معاملات و احکام آن، نهی در معاملات، واجب تخییری، واجب کفایی، واجب مضیق و موسع

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 91.6.18

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 91-90

ثبت نام

موضوعات : مقدمه واجب، اجزا، اوامر، مقدمات علم اصول

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 90.6.23

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 90-89

ثبت نام

موضوعات : اجتهاد، تقلید، تعارض ادله، اصول عملیه

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 89.6.27

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 89-88

ثبت نام

موضوعات : اصول عملیه، امارات معتبره

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 88.7.4

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 88-87

ثبت نام

موضوعات : امارات معتبره، مطلق و مقید مجمل و مبین، عام و خاص، مفاهیم

حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 87.7.14

خارج اصول - آیت الله العظمی سبحانی - سال تحصیلی 87-86

ثبت نام

موضوعات : نواهی، مقدمات     حوزه علمیه قم - مسجد اعظم

متن جلسه مورخ 86.7.30

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

+98 25 32114115

شبکه ها دسترسی

عضویت در خبرنامه