دانش پژوه انتقالی و میهمان

دستورالعمل میهمان شدن دانش‌پژوهان در دانشگاه مجازی

 

 

 

 

بخش اول: كليات

مقدمه:

اين دستورالعمل به منظور ايجاد فرصت لازم براي بهره‌گيري دانش‌پژوهان المصطفي و سایر مراکز آموزشی داخل و خارج کشور از ظرفيت‌ها و امكانات علمی دانشگاه مجازی المصطفی، تهيه و تنظيم گرديده است.

 

بخش دوم: ضوابط و مقررات

ماده 3 : میهمان شدن دانش‌پژوه در دانشگاه مجازی المصطفی، به منظور گذراندن یک یا چند واحد درسی در زمان معین می‌باشد.

ماده4 : میهمان شدن دانش‌پژوه می بایست با موافقت واحد آموزشي مبدأ، مقصد و تأييد معاونت آموزشي المصطفي باشد.

ماده 5 : تحصیل به صورت میهمان در دانشگاه مجازی برای طلاب و دانش پژوهان المصطفی رایگان می باشد.

ماده 6 : دانش‌پژوه می بايست حداقل يك نيم‌سال تحصيلي را در واحد آموزشي مبدأ با موفقيت گذرانده باشد.

ماده 7 : تعداد دروسي را كه دانش‌پژوه میهمان در يك يا چند واحد آموزشي داخل كشور مي‌گذراند، نبايد بيشتر از30 درصد كل واحدهاي درسي دوره باشد

تبصره        1: دوره‌هاي زبان آموزي از اين امر مستثني است.

تبصره        2:       بررسی تعداد واحد های مهمانی دانش پژوه بر عهده واحد آموزشی مبدأ می باشد.

ماده 8 : واحدهايي را كه دانش‌پژوه میهمان در دانشگاه مجازی المصطفی مي‌گذراند، عيناً در كارنامه دانش پژوه در واحد آموزشي مبدأ ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيم‌سال و ميانگين كل او منظور خواهد شد، و دانشگاه مجازی المصطفی موظف است طبق برنامه، كارنامه دانش پژوه را به واحد آموزشي مبدأ ارسال نمايد.

بخش سوم: دريافت مجوز

ماده 9 : دانشگاه مجازی می بایست دو ماه و نیم پیش از شروع نیم سال تحصیلی رشته زبان ها موجود در دانشگاه مجازی را به همراه دروس آن رشته به واحدهای آموزشی جهت اطلاع رسانی به طلاب ارائه نماید.

ماده 10 : دانش‌پژوه مي‌بايست براي دريافت مجوز، حداقل دو ماه پيش از شروع نیم‌سال تحصیلی، درخواست كتبي حاوي اطلاعات زير را به معاونت آموزشي واحد آموزشي مبدأ ارائه نمايد:

1.     بيان علت میهمان شدن در دانشگاه مجازی المصطفی ؛

تبصره        1: برای دو واحد مصوب تحصیل دانش پژوهان المصطفی در دانشگاه مجازی، نیازی به بیان علت مهمان شدن نمی باشد.

2.     مشخص نمودن درس يا دوره زبانی مورد نظر؛

3.     ارائه مشخصات فردی شامل: تلفن تماس ، ایمیل ، کد سجا ، زبان های مسلط

ماده 11 : دانشگاه مجازی المصطفی در صورت موافقت ، حداقل یک‌ماه و نیم پیش از شروع نیم‌سال تحصیلی درخواست دانش‌پژوه را به معاونت آموزشي المصطفي ارسال نمايد.

تبصره: درصورتی که دانش پژوه درخواست مهمان شدن حداکثر 2 واحد درسی را در دانشگاه مجازی داشته باشد پس از موافقت داشگاه مبدأ و دانشگاه مجازی، دانش پژوه می تواند تحصیلش را در دانشگاه مجازی شروع نماید و نیازی به بررسی و تایید معاونت آموزشی المصطفی  نمی باشد.

ماده 12 : معاونت آموزشي المصطفي حداكثر پانزده روز پس از دريافت درخواست واحد آموزشي مبدأ، نظر خود را به موافقت دانشگاه مجازی المصطفی اعلام خواهد كرد.

 

 
 
 
 
انتقالی
 
 
 
 
 

 

 

  

آیین نامه انتقال دانش پژوهان

 

 فصل اول: شرایط عمومی انتقال

(بر اساس آیین نامه آموزشی نجم 94)

ماده 1) منظور از انتقال، تغییر محل تحصیل طلبه است.[1]

ماده 2) شرایط انتقال[2]

 1. گذراندن یک نیم‌سال تحصیلی در واحد آموزشی مبدأ؛
 2. باقی ماندن حداقل دو نیم‌سال تحصیلی از واحدهای درسی دوره؛
 3. داشتن میانگین کل نمرات بالای 12 نسبت به واحدهای اخذ شده پیشین د رمقطع کاردانی و کارشناسی و بالای 14 در مقطع کارشناسی ارشد.
 4. وجود رشته و گرایش تحصیلی طلبه در واحد آموزشی مقصد؛
 5. نداشتن منعی جهت تحصیل در واحد آموزشی مبدأ؛
 6. موافقت واحد آموزشی مبدأ و مقصد.

ماده 3) دانشپژوه در هر یک از دوره‌های تحصیلی فقط برای یک‌بار می‌تواند درخواست انتقال دهد.[3]

تبصره: دانشپژوه می‌بایست بعد از طی مراحل انتقال، خود را به واحد آموزشی مقصد معرفی کند؛ در صورت عدم معرفی، متخلف محسوب شده و طبق ضوابط با او برخورد می‌شود.

ماده 4) بعد از قطعی شدن انتقال دانشپژوه، واحد آموزشی مبدأ می‌بایست کلیه مدارک دانشپژوه را به واحد آموزشی مقصد ارسال کند.[4]

ماده 5) بعداز قطعی شدن انتقال دانشپژوه، کلیه نمرات قبولی در دروس گذرانده شده از دانشپژوه پذیرفته خواهد شد.

تبصره: درصورتی که انتقال مستلزم تغییر رشته باشد، دروس مشترک گذارنده شده به شرط داشتن شرایط آیین نامه ای قابل معادل سازی خواهند بود.

ماده 6) مراحل انتقال[5]

 1. درخواست کتبی دانشپژوه از واحد آموزشی مبدأ؛

تبصره: تقاضای انتقال دانشپژوه حداقل یک ماه و نیم قبل از شروع دروس می‌بایست تسلیم واحد آموزشی محل تحصیل گردد.

 1. موافقت واحد آموزشی مبدأ؛

تبصره: واحد آموزشی مبدأ در صورت موافقت با انتقال، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ وصول تقاضا موافقت خود را همراه تقاضا و سوابق آموزشی به واحد آموزشی مقصد ارسال می‌نماید.

 1. موافقت واحد آموزشی مقصد؛

تبصره: واحد آموزشی مقصد مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مدارک، نظر خود را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعلام کند.

 1. تأیید معاونت آموزشی المصطفی.

تبصره 1: معاونت آموزشی حداکثر ظرف مدت یک هفته، نتیجه نهایی را به دانشپژوه، واحد آموزشی مبدأ و واحد آموزشی مقصد اعلام می‌نماید.

تبصره 2: در صورتی که انتقال مستلزم تغییر رشته باشد لازم است دانشپژوه شرایط تغییر رشته را هم داشته باشد.

تبصره 3: در خصوص انتقال از خارج کشور به ایران، معاونت آموزشی المصطفی با مرکز امور طلاب و خانواده‌ها هماهنگی لازم را انجام خواهد داد.

ماده 7) انتقال دانش پژوه از واحد های آموزشی داخل کشور المصطفی به واحدهای خارج کشور و بالعکس باید با موافق معاونت آموزشی المصطفی باشد.

ماده 8) در موارد ضرورت و شکایت طلبه از واحد آموزشی مبدأ، معاونت آموزشی المصطفی می تواند بصورت مستقل نسبت به انتقال طلبه اقدام نماید.

 

فصل دوم: شرایط اختصاصی انتقال به دانشگاه مجازی

ماده 9) شرط انتقال وتغيير سيستم آموزشي به دانشگاه مجازی:

 1. عدم امکان تحصیل حضوری در داخل ایران؛[6]

ماده 10) شرایط مشترک در کلیه دوره های تحصیلی رسمی بلند­مدت:[7]

 1. التزام به کلیه مقررات دانشگاه مجازی.
 2. تسلط به مهارت های سطح یک ICDL

 

فصل سوم : شرایط اختصاصی انتقال از دانشگاه مجازی به حضوری

ماده 11 ) شرایط عمومی[8]

 1. التزام عملی به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی
 2. التزام به کلیه مقررات المصطفی
 3. برخورداری از صلاحیتهای اخلاقی و اعتقادی
 4. برخورداری از حسن سلوک و زی طلبگی
 5. برخورداری از سلامت کامل جسمی و روحی (داشتن گواهی معتبر و مورد تایید پزشک معتمد نمایندگی جامعه در کشور متبوع و احراز کارت سلامت در داخل کشور)
 6. نداشتن منع قانونی برای تحصیل در جمهوری اسلامی ایران ( متقاضیان غیر ایرانی).
 7. داشتن گذرنامه با حداقل سه سال اعتبار (داوطلبان غیر ایرانی).
 8. ارائه تعهد مبنی بر اتمام دوره و پرداخت هزینه ها در صورت انصراف.
 9. ارائه تعهد نامه محضری نسبت به ارائه خدمات، دو برابر مدت تحصیل در نمایندگی های المصطفی در داخل و خارج در صورت بورس شدن توسط المصطفی
 10. داشتن اقامت معتبر یا ورود با ویزای تحصیلی در مهلت مقرر برای متقاضیان غیر ایرانی
 11. فقدان سوء پیشینه در مراجع ذی صلاح.
 12. ارائة رضایت کتبی پدر(ولی) و یا همسر برای داوطلبان خواهر.
 13. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات نظام­وظیفة عمومی و یا معافیت تحصیلی از حوزه علمیه قم برای داوطلبان ایرانی.

 

ماده 12) شرايط اختصاصي دوره های تحصیلی[9]

المصطفی برای تحصیل در هر یک از مقاطع و دوره های تحصیلی علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی را نیز بر اساس آیین نامه و ضوابط مصوب، مقرر نموده است.

 

ماده 13) شرايط اختصاصي دوره کاردانی[10]

شرايط اختصاصي ورود به مقطع كارداني از قرار ذيل مي‌باشد:

 1. داشتن شرایط عمومی
 2. داشتن حداقل مدرك معتبر ديپلم(سنوات تحصیلی معادل حداقل 11 سال)

تبصره: طلاب فاقد مدرك ديپلم ملزم، به ارايه مدرك تا پايان دوره كارشناسي مي‌باشند.

 1. حداقل سن 18 و حداکثر 22 سال
 2. احراز شرایط مصرحه در آیین نامه سنجش و پذیرش المصطفی

 

ماده 14) شرايط اختصاصي دوره کارشناسی[11]

شرايط اختصاصي ورود به مقطع كارشناسی از قرار ذيل مي‌باشد:

 1. داشتن شرایط عمومی
 2. موفقیت در دوره آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی
 3. حداکثر سن 23 سال
 4. تسلط به زبان فارسی یا عربی
 5. احراز شرایط مصرحه در آیین نامه سنجش و پذیرش المصطفی

تبصره : داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی غیر همسو از مراکز دانشگاهی داخل جمهوری اسلامی ایران هستند به صورت فراسهمیه ای برای این دوره پذیرش می شوند.

ماده 15 ) شرايط اختصاصي دوره کارشناسی ارشد(سطح 3) [12]

شرايط اختصاصي ورود به مقطع كارشناسی ارشد از قرار ذيل مي‌باشد:

 1. داشتن شرایط عمومی
 2. ارائه مدرک کارشناسی
 3. داشتن پیشنه حوزوی (سطح 2)
 4. دارا بودن معدل کل حداقل 14 در مقطع کارشناسی
 5. عدم مشروطیت بیش از یکبار در مقطع کارشناسی
 6. حداکثر سن 30 سال
 7. احراز شرایط مصرحه در آیین نامه سنجش و پذیرش المصطفی
 8. تسلط به زبان فارسی و آشنایی با زبان عربی و یا تعهد به تکمیل دوره مکالمه عربی یا فارسی(حسب مورد)

 

 

[1] . ماده 80 ، فصل یازدهم، آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی و ارشد، نجم 94

[2] . ماده 81

[3] . ماده 82

[4] . ماده 83

[5] . ماده 84

[6] . ماده 52، فصل دهم، آیین نامه دانشگاه مجازی المصطفی

[7] . ماده 7، فصل چهارم، آیین نامه پذیرشی دانشگاه مجازی المصطفی

[8] . ماده 4 ، فصل چهارم ، شرایط پذیرش المصطفی

[9] . ماده 5 ، فصل چهارم ، شرایط پذیرش المصطفی

[10] . ماده 6 ، فصل چهارم ، شرایط پذیرش المصطفی

[11] . ماده 7 ، فصل چهارم ، شرایط پذیرش المصطفی

[12] . ماده 8 ، فصل چهارم ، شرایط پذیرش المصطفی

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

+98 25 32114115

شبکه ها دسترسی

عضویت در خبرنامه