پخش زنده

برگزاری درس های اخلاق در راستای ترویج معارف اسلامی از طریق فضای مجازی.