Cooperação e Memorandos

Cooperação e Memorandos

جایزه المصطفی (ص)
(MIU)
اتحاديهی دانشگاه‌هاي آسيا و اقيانوسيه
(AUAP)
اتحاديهی دانشجويانجهاناسلام
(
Rohama)
اتحاديه ی بين‌المللي رؤساي دانشگاه‌ها
(IAUP)
اتحاديهی بين‌المللي دانشگاه‌ها
(IAU)
اتحاديهی دانشگاههايجهان اسلام
(FUIW)

 

 

Redes sociais

Suporte online

x

Inscrição